عارف اکبری

انتشار نسخه اولیه تایه تا ۳۰ ام اردیبهشت

در مرحله اول تنها قسمت های مرتبط با شبکه اجتماعی و ارتباطات تایه منتشر خواهد شد و به مدت کوتاهی نسخه جدید فروشگاه ها نیز منتشر میشود.

منابع: