عارف اکبری

روز تسترها مبارک

ضمن تبریک روزتون، حتما این ویدئو رو تا آخر نگاه کنید.

افرادی که توی این کار دست داشتن:

عارف اکبری
سعید صالحی

لهجه ترکی رو بخاطر شیرینیش استفاده کردیم و لطفا به کسی بر نخوره. دوستون داریم.

منابع: